Betoniranje je u punom jeku, dok će idućega mjeseca uslijediti postavljanje gotovih montažnih elemenata

Oni koji imaju priliku proći pokraj najvećeg gradilišta u Osijeku ili pak vidjeti radove sa svojih obližnjih prozora ili balkona mogu iz dana u dan svjedočiti kako naš budući stadion na Pampasu poprima sve konkretnije obrise. Završeno je betoniranje svih temeljnih traka temeljnog roštilja na površini cijeloga stadiona kao i betonaža kvadratnih stupova istočne, sjeverne i južne tribine. U tijeku je nabava, doprema i ugradnja betona u okrugle stupove, dakle njihovo betoniranje. Istok je već gotov, a trenutno se radi na Sjeveru. Nadalje, aktualno je betoniranje armirano-betonskih nazubljenih kosih greda koje nose predgotovljene elemente tribina. Ti su radovi već završeni na Istoku dok se sada radi na tribini Sjever i Sjeveroistok.

Nema nikakvih zastoja

Direktor NK Osijek Igor Galić ističe zadovoljstvo činjenicom da opća kriza, uvjetovana pandemijom korona virusa, nije ostavila traga na ovim radovima koji su u punom jeku.

Očekuje se u petom mjesecu postavljanje montažnih elemenata. Dolaze gotovi elementi, koji se rade na drugom mjestu, sve je već naručeno i stiže u predviđenim rokovima. Izvođači svoje odrađuju zadanom dinamikom i nema nikakvih zastoja.

Radovi se odvijaju paralelno

Ovih dana se izvode radovi na izgradnji armirano-betonske konstrukcije. Također, u tijeku je dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda. Paralelno se odvija nabava, doprema i montaža polietilenskih vodovodnih cijevi za izvedbu vodovodne i hidrantske mreže tribine Zapad te kanalizacijskih PVC cijevi. Istovremeno se radi na privremenom deponiranju, kao i razastiranju i zbijanju kamenog materijala u visini temeljnog roštilja. Takvi se radovi izvode i na lokalitetima parkinga Sjever, Zapad, glavni teren, kolni prilaz Jug i parkinga za kamione, a započelo je i fino planiranje donjeg ustroja parkirališta Sjever.